Запорізький багатопрофільний ліцей №99

Запорізький багатопрофільний ліцей №99​

Ми робимо не все, але все, що ми робимо, - намагаємося зробити добре!

Діяльність

ШКОЛА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ: ВІД ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ
ДО ОСОБИСТІСНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 був заснований у 1987 році як середня загальноосвітня школа №99. У 1990 році рішенням Обласного виконавчого комітету Запорізької області школі було присвоєно статус «Багатопрофільна школа-ліцей».
Згідно зі Статутом ЗБЛ № 99, Ліцей створено з метою:

 • пошуку й відбору на навчання талановитої молоді, формування інтелектуального потенціалу суспільства;
 • здійснення особистісно орієнтованої базової освіти й фундаментальної підготовки для продовження освіти у вищому навчальному закладі;
 • створення позитивного освітньо-виховного простору для розвитку індивіда, його пізнавально-рефлексивних здібностей, формування самостійності, здатності соціально адаптуватися й творчо реалізувати себе в житті;
 • виховання в ліцеїстів інтересу й прагнення здобути освіту, опанувати систему знань, умінь і навичок наукової, пошуково-експериментальної діяльності, роботи з комп’ютерною технікою, окремих видів професійної підготовки.

Головними завданнями ліцею є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • задоволення потреб громадян, суспільства, держави, окремих груп населення регіону завдяки забезпеченню базової загальноосвітньої підготовки, поглибленої підготовки з окремих предметів на рівні не нижче державних стандартів;
 • виховання громадянина України;
 • розвиток дитини як особистості, її схильностей, інтересів і здібностей, виховання морально і фізично здорового покоління;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання громадянина свого суспільства, української нації, світу з усвідомленням його різноманітності та єдності, розуміння загальнолюдських цінностей крізь призму національної культури;
 • формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • формування почуття відповідальності перед суспільством за природну обдарованість;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;
 • розробка й впровадження нового змісту освіти, методів і форм навчання та їх апробація.

Головною ідеєю розвитку установи завжди було створення сучасного й конкурентного освітнього закладу, здатного давати якісну поглиблену багатопрофільну освіту, швидко реагувати на нові освітні потреби.
Створення продуктивного багатопрофільного освітнього простору дає можливість досягати серйозних змін у підходах до відбору змісту освіти.